ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္လူ႔ေဘာင္


ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ လူ႔ေဘာင္ or

From Knowledge Age to Wisdom Age


10, 06, 2018: Bangkok


လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ခန္႔။ မဇၥ်ိမေဒသ အိႏၵိယတြင္ ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ၊ သစၥာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ါဒအမ်ိဴးမ်ိဳး ေပၚခဲ့သည္။ ထုိ၀ါဒမ်ားကို အုပ္စုဖဲြ႔လုိက္ပါက ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၃)ခုရိွသည္ဟုဆိုသည္။


ပထမ၀ါဒမွာ အတၱ၀ါဒအုပ္စုျဖစ္ျပီး၊ ေခါင္းေဆာင္မွာ ျဗဟၼဏမ်ားႏွင့္ တိတၳိၾကီးမ်ား ျဖစ္သည္။


ဒုတိယ၀ါဒမွာ အနတၱ၀ါဒအုပ္စုျဖစ္ျပီး၊ ေခါင္းေဆာင္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ျဖစ္သည္။


တတိယ၀ါဒမွာ အတၱႏွင့္အနတၱကုိေပါင္းစပ္ထားေသာ အတၱာနတၱ၀ါဒျဖစ္ျပီး ေခါင္းေဆာင္မွာ မဟာ၀ီရ

ျဖစ္သည္။


သည္ဘက္ေခတ္ပုိင္းတြင္ မဟာလူသားမ်ားအျဖစ္ ကမာ႔ၻသမုိင္းက ဗုဒၶႏွင့္ မဟာ၀ီရကုိ ထည့္သြင္းထားၾကေသာ္လဲ၊ သိပံၸနည္းက်က် အစစ္ေဆးခံႏိုင္ေသာ၀ါဒမွာ ဗုဒၶဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ အနတၱ၀ါဒျဖစ္ျပီး အိုင္းစတုိင္း၊ စတီဗင္ေဟာ့ပ္ ကင္းစေသာ ထင္ရွားသူမ်ားအပါအ၀င္၊ ၾကီးက်ယ္ေသာသိပံၸပညာရွင္ၾကီးမ်ား၏ေထာက္ခံမႈကို ရခဲ့သည္။

မိမိကုိယ္ကုိ အမွန္သုံးသပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ (Self Actualized) မျဖစ္ေသးသမွ်ကာလပတ္လုံး၊ အတၱ၀ါဒကုိ လူ သားမ်ားအေျခခံၾကသည္။


ျမတ္စြာဘုရားေလာင္း သိဒၶတၳမင္းသားကို ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ဖခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနႏွင့္ ေဆြေတာ္အေပါင္းတ႔ုိပင္ ေလာကကိုၾကည့္ေသာအခါ ပုဂၢလစကၡဳျဖင့္သာ ၾကည့္ခ့ဲပ ါသည္။ ပုဂၢလစကၡဳသည္ အတၱ အေျခခံျဖစ္ျပီး ယခုေခတ္ဆိုလွ်င္ Interest Oriented ဟု တင္စားႏိုင္မည္လားမသိ။


ပုဂၢလစကၡဳျဖင့္ ေလာကကုိ ၾကည့္ေသာအခါ ပုဂိၢဳအျဖစ္ျမင္၏၊ သတၱ၀ါအျဖစ္ ျမင္၏၊ သူသူ ငါငါအျဖစ္လဲ ျမင္၏၊ ငါ့ေဆြမ်ိဳး သူစိမ္းဟုလဲ ျမင္၏၊ ဓမၼအျဖစ္ မျမင္ႏိုင္၍ သခၤါရအျမင္မ်ိဳးျဖင့္ မရႈႏုိင္၊ ခ်စ္စရာကိုေတြ႔လွ်င္ခ်စ္၍ မုန္းစရာကုိေတြ႔လွ်င္မုန္း၏။ ဘုန္း ေတာက္စဥ္ တည္ျမဲသည္ဟုထင္၍၊ ဘုန္းက်သည့္အခါကုိ မျမင္ႏုိင္၊ ပညာမ်က္စိ ပညာအေတြးတု႔ိမွာ ေ၀းကြာသည္။


ဗုဒၶ၏အျမင္ကား အတၱအျမင္ႏွင့္ဆန႔္က်င္ဘက္၊ အနတၱ၏အေျခခံမွာ ဘာမွမျမဲ၊ ဓမၼစကၡဳျဖင့္ ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ ျပီး၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈကုိ ျဖတ္ေဆာက္ေသာ၀ါဒ၊ ပဋိသေႏၶမ်ိဳးေစ့ ရွင္းလင္းေသာ၀ါဒျဖစ္သည္။


အတၱသည္ ေလာကီခ်မ္းသာကုိ ဦးစားေပးသည္။ အနတၱသည္ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာကို ေရွးရႈသည္။

ေလာကီခ်မ္းသာ၏ ရင္ထဲတြင္ ေသာကတဲြ၍၊ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာ၏ႏွလုံးတြင္ ေသာကကင္းသည္။ ပကတိခ်မ္းသာႏွင့္ ေအးျငိမ္းမႈတု႔ိ ရွိသည္။


သိပၸံပညာ ပုိမုိတုိးတက္လာေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ၾကီးသည္ ‘သုတသိ’ (Knowledge)မ်ား ပိုမုိျမင့္မားလာ ေလ အတၱအေျချပဳ (Interest Based) ပုိ၍မ်ားလာေလ ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။ သုတသိ (Knowledge)ကုိ ေလ့လာလွ်င္ အတတ္ပညာသိ၊ နည္းပညာအသိအေျခခံျပီး ထိုနည္းပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားက အတၱကုိ ပုိမုိအားေပးေထာက္ပ့ံ ေစ့ေဆာ္ေနသည္။


ထို႔ထက္ျမင့္မားေသာ Wisdom ဟူသည့္ ‘ပညာသိ’ ‘ထိုးထြင္းသိ’ သ႔ို မေရာက္ႏုိင္ေသးသမွ်ကာ လပတ္လုံး အတၱၾကီး၊ ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွင္းမွ လြတ္ကင္းၾကဦးမည္ မဟုတ္၊ Knowledge ပိုမ်ားေလ အတၱပိုၾကီးေလ၊ ႏံြ ထဲ႕ ရုန္းထြက္ႏိုင္မည့္ပုံ မျမင္ေခ်။

မိမိကုိယ္ကို အမွန္ျမင္ႏိုင္သည့္အဆင့္ (Self Actualized) ျဖစ္သည့္အခါမွသာ ‘ပညာသိ’ (Wisdom) ျဖစ္ သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ထိုအဆင့္သ႔ိုေရာက္လွ်င္ ‘ဘာမွမဟုတ္ၾကေတာ့ပါလား’ ဟူေသာအသိသည္ အတၱႏွင့္စတင္ ဖယ္ခြာရာအသိမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။


ထိ႔ုထက္ ပုိျမင့္ေသာ အသိအဆင့္မွာ Enlightenment ဟူေသာ ‘ေသခ်ာ တတ္အပ္သိ’ (Know-for-sure) အဆင့္ရိွပါေသးသည္။ ပဋိစၥသမုပၸတ႔ို၏ ကြင္းဆက္၊ အက်ိဳးဆက္ျဖတ္ေတာက္ရာ၏ အက်ိဳးကုိ သိလာျခင္းအဆင့္ျဖစ္သည္။


ေလာကုတၱရာပညာအဆင့္ေရာက္ျပီျဖစ္၍ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ လ႔ူ ေဘာင္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတိ႔ု ကင္းလြတ္ျပီျဖစ္၍ ရုပ္၀တၳဳတ႔ို၏တိုး တက္မႈကေတာ့ Knowledge Era ေလာက္ တုိးတက္ႏုိင္မည္မဟုတ္၊ အနည္းဆုံး Wisdom Age ေရာက္လွ်င္မူ Actualization ဟူေသာ အျမင္မွန္၊ သုံးသပ္မွန္ျပီျဖစ္၍ ေလာက၏အနိ႒ာရုံမ်ားမွ ကင္းေ၀းႏိုင္မည္ဟု ယူဆသည္။


သ႔ိုေသာ္လဲ ကံဆုိးစာပင္ ယေန႔ေခတ္သည္ အတတ္ပညာျပိဳင္ပဲြေခတ္ (Knowledge Age) ျဖစ္ေနသျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ၊ ၾကီးစိုးမႈ၊ ၾသဇာလႊမ္းမုိးေရးစေသာ အတၱအေျခခံတိ႔ုၾကား ကမာ႔ၻလူသားမ်ား ဒုကၡအဖုံဖုံျဖင့္ လံုးေထြးေနၾကရလ်က္ ရိွ ပါေသးသည္။


အမွန္မွာ ယေန႔ ပညာဟုတင္စားေနၾကေသာ Knowledge သည္ ပညာစင္စစ္မဟုတ္၊ ‘အတတ္ပညာ’ ‘သု တပညာ’ မွ်သာျဖစ္ျပီး၊ Wisdom အဆင့္မွသာ ‘အသိပညာ’ အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ Knowledge ေခတ္သည္ ‘ဓါးသြား ထက္ထက္ လက္ထဲထည့္ေပးေသာေခတ္’ ျဖစ္ပါသည္။ ‘သုိင္းသင္ေပးထားေသာ ေခတ္’ ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္ ကမာၻတ၀န္း အနည္းအမ်ား အနိ႒ာရုံခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားက ႏိုင္ငံ ငယ္မ်ားကုိ အနည္းနည္းအဖုံဖုံျဖင့္ ပါ၀င္စြက္ဖက္၊ ႏိုင္ငံၾကီးအခ်င္းခ်င္း အင္အားျပိဳင္၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရးတခုမက်န္ သာလြန္ေအာင္ ၾကိဳးစား၊ အတတ္ပညာႏုံခ်ာေသာႏိုင္ငံမ်ားက ကၽြန္စုပ္သရက္ေစ့ ပမာျဖစ္သြားၾကျပီး၊ ခ်မ္းသာေသာႏုိင္ငံမ်ားက ပိုခ်မ္းသာလၾကပါသည္။ လူတန္းစားမညီမွ်မႈ ပုိ၍ၾကီးထြားလာသည္။


စစ္ေရးအရ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ စြက္ဖက္မႈမ်ားကလဲ မၾကားခ်င္မွအဆုံး၊ ဒါက ကမာၻၾကီး၏ အခင္းအက်င္း၊ တႏိုင္ငံခ်င္း အခင္းအက်င္းမ်ားကလဲ ဣ႒ာရုံဟူ၍ လြန္စြာနည္းျပီး အနိ႒ာရံုမ်ားသာ မ်ားပါသည္။ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဦးေဆာင္သူ တို႔ သင့္ျမတ္မႈနည္းပါးသည္မွစ၍ Self-interest / Family interest ဟူေသာ ကုိယ္က်ိဳးအတၱအေျချပဳႏုိင္ငံမ်ားက သာ၊ မ်ားေနပါသည္။ တႏိုင္ငံခ်င္းအတြင္း လူတန္းစားျခားနားမႈ ကြာဟျခင္းကလဲ ပိုမိုၾကီးထြားလာပါသည္။


အေတြ႔အၾကံဳ၊ အစဥ္းအစား၊ သင္ၾကားခဲ့ေသာပညာမ်ား၏စုစည္းမႈမွတဆင့္ အေတြးအေခၚတခု ျဖစ္လာပါ သည္။ အေတြးအေခၚမွသည္ အယူအဆတခုသု႔ိ တုိးတက္သြားျပီး၊ ယုံၾကည္မႈအေပၚအေျခခံကာ ၀ါဒတခုအျဖစ္ အ သြင္ေျပာင္းတတ္ပါသည္။ ျခားနားေသာအေတြးအေခၚမွသည္ ျခားနားေသာ၀ါဒမ်ားကို ေမြးထုတ္ၾကသည္။ ၀ါဒကိုင္ စြဲသူ ဦးေဆာင္သူတုိ႔၏ အေျခအေန လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ ၀ါဒတခု၏သက္ေရာက္မႈသည္ အမ်ားကို ဆုိးက်ိဳး ေကာင္းက်ိဳး ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။


မဟာ၀ီရ၏ အတၱာနတၱ၀ါဒထင္ရွားသလို၊ ဗုဒၶ၏ အနတၱ၀ါဒကလဲ လႊမ္းမုိးသည္။ ျဗာဟၼဏမ်ား၏ အတၱ၀ါဒကလဲပညာနည္းသူတ႔ိုအတြက္အားထားရာ၊ယုံၾကည္ရာျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။အမ်ားေကာင္းက်ိဳးမည္မွ်စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္သည္၊ သစၥာမည္မွ်တည္သည္က ေနာက္ဆုံး အဆုံးအျဖတ္ေပးပါသည္။


ယေန႔ေခတ္ကား အရင္းရွင္၀ါဒ၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒစေသာ ၀ါဒမ်ားေရွ႕တန္းေရာက္ အားျပိဳင္ၾကသည္။ အမ်ားျပည္သူကို မည္မွ် အမွန္တကယ္၊ လက္ေတြ႔ဆန္ဆန္အက်ိဳးျပဳသည္ကသာ အေရးၾကီး သည္။ ၀ါဒတခု၊ စနစ္တခုသည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးေရွးရႈရန္ လုိသည္။ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး အမွန္ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ရန္ ထို၀ါဒတည္ေထာင္သူတု႔ိ၏ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားက႑ အေရးၾကီးသည္။


ပညာနည္းေသာ၊ အတၱအေျခခံ၊ အမ်ား ကုိယ္စားမျပဳေသာ အေတးြအေခၚရိွ ေခါင္းေဆာင္တု႔ိ၏၀ါဒကား ေရရွည္ခံမွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္မည္မဟုတ္။


ႏွစ္ေပါင္း၂၅၀၀ ေက်ာ္လာေသာအခါ ဗုဒၶ၏ အနတၱ၀ါဒသည္ အျခား၀ါဒႏွစ္ခုကုိ လႊမ္းမိုးေအာင္ႏိုင္သြားျပီး၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာက်ယ္ျပန္႔လာသည္မွာ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအေျချပဳ Public Oriented ျဖစ္သည္သာမက၊ သစၥာ တည္ မွန္ကန္မႈရိွ၍ ျဖစ္သည္။


ဗုဒၶလက္ထက္က ‘နိယတ’ ဗ်ာဒိတ္ကိုရႏိုင္ရန္ အေရးၾကီးေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအင္အားႏွစ္ရပ္သည္ အ ထြတ္အထိပ္သု႔ိေရာက္ေအာင္ ျပည့္စုံသြားျခင္းကုိ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကုိရျခင္းဟုဆုိသည္။ ထုိအင္အားႏွစ္ရပ္ကို ခဲြျခမ္းလွ်င္ တရပ္မွာ ‘ကရုဏာ’ အင္အားျဖစ္၍ အျခားတရပ္မွာ ‘ပညာ’ အင္အားျဖစ္သည္။ ‘ကရုဏာ’ႏွင့္ ‘ပညာ’ သည္ကား သာမန္လူတု႔ိထားႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္တ႔ို၌ရိွသင့္ေသာ အေျခခံအရည္ အခ်င္းလဲ ျဖစ္သည္။ ကရုဏာမဲ့ေသာ၊ ပညာမဲ့ေသာသူသည္ တကယ္အားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတဦးဟု မသတ္ မွတ္ႏိုင္။


လူသည္ေမြးဖြါးစဥ္က အတၱအေျခခံျဖင့္ၾကီးျပင္းခ့ဲရေသာ္လဲ၊ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ပညာရင့္က်က္လာသည္ ႏွင့္အမွ် အတၱႏွင့္ ပရကုိ မွ်တစြာ က်င့္သုံးသင့္သည္။ ပညာမဲ့ပါက အတၱစက္ကြင္းမွ ရုန္းထြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။


၀ါဒအမည္ မည္သု႔ိျဖစ္ေစ၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး အေျခခံျဖစ္ျခင္းကသာ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သင့္သည္။


လူသည္ သဘာ၀အားျဖင့္

‘ေမာကၡ’ ဟူေသာ လြတ္ေျမာက္မႈ၊

‘အမတ’ ဟူေသာ ေသျခင္းတရားမွ ကင္းေ၀းမႈ

‘သရဏ’ ဟူေသာ ကိုးကြယ္ရာ၊

ဤသုံးပါးကို ေတာင့္တၾကသည္။ ဤအခ်င္းအရာသံုးပါးသည္ ေလာကုတၱရာႏွင့္အ ၾကံဳး၀င္သလုိ၊ ေလာကီဘက္မွျမင္လွ်င္လဲ တထပ္တည္းက်သည္။ အႏိ ၱမရည္မွန္းခ်က္မ်ားသာ တထပ္တည္းမက် ျခင္းျဖစ္သည္။


ေလာကုတၱရာရႈေထာင့္က ဆန္းစစ္လွ်င္ ‘သရဏ’ သည္ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာျပီး၊ ‘အမတ’ မ ေသျခင္းႏွင့္ ‘ေမာကၡ’ လြတ္ေျမာက္ျခင္းတ႔ိုအတြက္ နိဗၺာန္ဟူသည္ျဖစ္လာ၏။ အျခားမရိွ။


ေလာကီခ်မ္းသာမႈႏွင့္သုံးသပ္လွ်င္ကား ကိုးကြယ္ရာသည္ ေခတ္၊ စနစ္တု႔ိျဖစ္လာျပီး၊ ဘ၀သက္တမ္းတခု အတြက္ မေသျခင္းးကား ပညာဟု ယူဆႏိုင္ျပီး၊ လြတ္ေျမာက္မႈမွာ ေလာကီခ်မ္းသာမႈ ျဖစ္လာပါမည္။ အေျခခံသည္ ေခတ္၊ စနစ္ျဖစ္ျပီး၊ အေပၚထပ္အေဆာက္အဦသည္ ပညာႏွင့္ ေလာကီခ်မ္းသာမႈ ျဖစ္ပါသည္။


ဘုရားမပြင့္မီကာလ အလံုးစံုပုံအပ္ေသာ ‘ကမၼ၀ါဒ’ ထြန္းကားခဲ့ျပီး၊

ဗုဒၶက ‘ဉာဏ၀ါဒ’ ျဖင့္ အမ်ား၏အသိကုိ ပညာအလင္း ထြန္းညိွေပးခဲ့ပါသည္။


‘ကမၼ’ ဟူေသာ ‘ကံ’ ၏သေဘာတရားတု႔ိကို ဗုဒၶက ပစ္ပယ္သည္မဟုတ္၊ ‘ကံ’ ကို အလံုးစံု ‘မပုံ’ ခိုင္းျခင္းသာျဖစ္၍ ‘ကံ’ ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳးတိ႔ု၏ျဖစ္စဥ္ကုိ လက္ခံေသာ ‘ဉာဏ၀ါဒ’ သာျဖစ္သည္။ အလွဴေပးရုံျဖင့္ ကုသိုလ္ရသည္မဟုတ္၊ ‘ေစတနာ’ ထားတတ္မွ ကုသိုလ္တကယ္ရသည္ဟူေသာ ဉာဏ္အရာျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏုိင္ေရးကုိ၊ ဗုဒၶက မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သိ႔ုဆုိလွ်င္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္ဆုိေသာ သူမ်ားသည္ တကယ္ေစတနာမွန္ဖု႔ိ လိုပါသည္။


‘သမၼာသမာဓိ’ ကို မွန္ကန္ေသာသိမႈ (သိ႔ုမဟုတ္) မွန္ကန္ေသာ သတိရိွမႈဟု အဓိပၸာဖြင့္ဆုိၾကျပီး၊ အခက္အ ခဲအားလံုးကုိ ေအာင္ႏိုင္ေစရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ သ႔ုိေသာ္လဲ နာမ္ဓါတ္သည္ မေကာင္းေသာ ၾကံစည္မႈမ်ားဘက္ ဆြဲေဆာင္ေသာသေဘာရွိသျဖင့္၊ လူတိုင္းမွန္ကန္ေသာသိမႈ မရႏိုင္၊


တိရစ ၦာန္ေလာက အသက္ရိွေရး အတြက္ အားထုတ္ၾကရာတြင္၊ သိမႈ (သု႔ိမဟုတ္) သတိရိွမႈ မျမင့္မားၾကပါေခ်။

လ႔ူဘ၀တြင္ကား အတတ္ပညာႏွင့္ အသိ တုိးလာသည့္အေလ်ာက္၊ ေလာကီခ်မ္းသာရေရးအတြက္ အခ်ိဳ႕လူမ်ား မေကာင္းမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္မ ေလးၾကေခ်။


ပုိ၍ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္လဲ ရိွလာၾကသည္။ ပညာ(သုတ)တတ္မ်ား ေကာက္က်စ္လွ်င္ ပုိဆိုးသည္ဟူ ေသာ စကားသည္ ဤအယူအဆအတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္သည္။ တကယ္မွာကား ထုိပညာတတ္ဟူေသာ လူမ်ိဳးသည္ အတတ္မ်ားျပီး အသိနည္းသူမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။ အသိရင့္က်က္ျပီး ‘သမၼာသမာဓိ’ ျဖစ္ၾကသူမ်ား ပါ၀င္ သည္မဟုတ္။


အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Civil Society ဟူေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အားေပးသည္။ စား၀တ္ေနေရး မ ေျပလည္သူမ်ား လူမႈေရး (Social Affairs) ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သာမန္အားျဖင့္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးၾက၏။ တိုင္း ျပည္ ခ်မ္းသာသည္ဆိုရာ၌ ျပည္သူမ်ား ခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ထုိႏုိင္ငံမ်ား၌ Civil Society မ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ၾကည့္တတ္လွ်င္ ညႊန္းကိန္းတခုအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။


Social Affairs, Social Activities ဟူသည္ အမ်ား ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ရာ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ရႈေထာင့္ႏွစ္ခုလုံးမွ လုံး၀လက္ဖြယ္ရာ အရာျဖစ္ပါ သည္။

ရႈေထာင့္တခုမွဆိုရလွ်င္ ေလာကတြင္ လူႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ တမ်ိဳးမွာ တစုံတရာကုိ ျပဳလုပ္လုိေသာ ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အျခားတမ်ိဳးမွာ ကိုယ္တုိင္က တစံုတရာကုိ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူေဌးၾကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တစုံတရာျပဳလုပ္ေပးလုိေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊


ေရွးက ‘အနာထ ပ႑ိက’ သူေဌးသည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရာမွာ ထင္ရွားသည္။ ကိုးကြယ္ရာမဲ့သူတု႔ိအား ေပးကမ္း၊ စြန႔္ၾကဲ ေစာင့္ေရွာက္၏။


မ်က္ေမွာက္ေခတ္ သူေဌးၾကီး Bill Gates သည္ ၂၀ ဘီလီယံ လွဴဒါန္းခဲ့သူျဖစ္ျပီး၊ ေခတ္သစ္ လူမႈ ေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားၾကားတြင္ ထင္ရွားသည္။

တခ်ိန္က ပနားမားေခါင္းေဆာင္ Torrijos သည္ သ႔ူႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးအတြက္ သ႔ူအသက္ ပဓာနမထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သူလုပ္ၾကံခံရျပီး ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ႏုိေရးဂါး တက္လာေသာအခါတြင္ကား တုိင္းျပည္ ထက္ သူ႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား(Personal Interest)ကို ပိုမိုေရွ႕တန္းတင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ဘ၀အထိ စီ အုိင္ေအသတင္းေပးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လုပ္ေပးခ့သဲ ူအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။


တုိရီဂ်ိဳးစ္သည္ အမ်ားအတြက္ တစံုတ ရာလုပ္ေပးလုိေသာသူျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သ႔ူေနာက္ေခါင္းေဆာင္က တစုံတရာျဖစ္ခ်င္ေသာသူသာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ မ်ားအတြက္ ပထမလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ရသင့္ျပီး၊ ဒုတိယလူတန္းစားေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ရရိွပါက ‘ဖြတ္သ ထက္ညစ္’ ကိန္းဆိုက္သြားပါမည္။


အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး လူသာမန္ ေနာက္လုိက္တု႔ိတြင္ အရည္အခ်င္းသည္ ရိွသင့္ေသာအရာတခု ျဖစ္ေသာ္ လဲ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၌ကား ပို၍အေရးၾကီး၏။ သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ (Leadership)က သ႔ူအဖြဲ႔အစည္း၏ပုံစံကုိ ပုံေဖာ္ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


အသိဆုိင္ရာတြင္ ရႈေထာင့္တခုက

(၁) မသိျခင္း

(၂) ေဖာက္ျပန္စြာ သိျခင္း ႏွင့္

(၃) မွားယြင္းစြာ သိျခင္း

ဟူ၍ ခဲြျခားေျပာဆုိေလ့ရွိၾကပါသည္။


မသိျခင္း၊ လံုး၀မသိျခင္းတု႔ိအတြက္ ျပဳျပင္ရလြယ္ကူေသာ္လဲ ေဖာက္ျပန္စြာသိျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းစာြ သိျခင္း တုိ႔ကမူ ၾကီးစြာေသာအႏ ၱရာယ္ကိုျဖစ္ေစ၏။ ေဖာက္ျပန္စြာသိျခင္းသည္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အ၀မရတတ္ဘဲ မၾကာခ ဏ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖင့္ လိုရာပန္းတုိင္သု႔ိ မေရာက္တတ္ေခ်။ ပုိဆုိးသည္က မွားယြင္းစာြ သိျခင္းျဖစ္သည္။


တခ်ိန္ က အတၱ၀ါဒီသမားမ်ား၏ မွားယြင္းစြာသိမႈသည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ဆန႔္က်င္ခဲ့သျဖင့္ လုိရာခရီးမေရာက္ခဲ့။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လဲ ကမ ၻာဆန္မႈ၏တူရူ (Direction of Globalization)ကို မသိၾကေသာႏိုင္ငံမ်ား သည္ မွားယြင္းအသိမ်ားျဖင့္ မူ၀ါဒမွားမ်ားခ်မွတ္ကာ တ၀ဲလည္လည္ျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းမွ မထြက္ႏိုင္ၾကေခ်။


‘မွားယြင္း စြာ သိမႈ’ တြင္၊ ‘အမွားကုိ အမွန္’ ဟု ခံယူျခင္း၊ တကယ္မသိျခင္းကုိ ‘တကယ္သိသည္’ ဟု ယုံၾကည္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ သည္။ ထုိသူမ်ား အသိမွန္ရန္ အလြန္ခက္ခဲၾကသည္။ အရာရာသည္ ဦးေဆာင္သူတ႔ို၏ အရည္အခ်င္းေပၚ၌သာမူ တည္၏။


‘သုတပညာ’ ထက္ ေက်ာ္လြန္၍၊ ‘Wisdom’ အဆင့္ေရာက္လွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ၾကပါသည္။


တခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးကုိ တသားတည္းျမင္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးသည္သာ အဓိက၊ ႏိုင္ငံေရးကသာ စီးပာြ းေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ရာျဖစ္သည္ဟု ေခါင္းေဆာင္အမ်ားက ယုံၾကသည္။ ဘယ္အရာမွ ထာ၀ရမတည္ျမဟဲ ူေသာ ‘အနတၱ’ သေဘာအရ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္မ်ား က်ဆုံးေသာေခတ္တြင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ ဗီ ယက္နမ္တုိ႔က ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပာြ းေရးကုိ ခြျဲခားသိျမင္လိုက္ေသာခဏတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ တဟုတ္ထိုး တိုးတက္ သြားျပီး၊ ဗီယက္နမ္သည္လည္း ကမ ၻာတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ အေကာင္းဆုံးတႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ပါေခ်ျပီ။


တခ်ိန္က ေဒ၀ဒတ္သည္ အတၱအေျချပဳခဲ့သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မွားယြင္းစြာ သိျခင္ခဲ့သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သ႔ူတသက္တာမက ဘ၀ေပါင္းမ်ားစာြကပင္ ဗုဒၶအေပၚ အေကာက္ၾကံခဲ့၏။

အမွန္ကုိသိျမင္သည့္ခဏေဒ၀ဒတ္ အဂၤုလိမာလတို႔ျပင္ ဆင္ခဲ့ပါသည္။


အေရးၾကီးသည္က လူတိုင္း၊ လူတိုင္းတို႔သည္ မွားယြင္းစြာ မသိျမင္ၾကဖိ႔ုႏွင့္၊ ျပင္ဆင္သည့္အခါ ေနာက္မက်ဖ႔ိုသာ ျဖစ္သည္။ အလုံးစံုေသာ လူတို႔သည္ အတၱအေျချပဳကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္လွ်င္ ျပီးျပည့္စံုသေလာက္ျဖစ္ျပီး၊ ကမ ၻာၾကီးလည္း ျငိမ္းခ်ိမ္းႏိုင္ေပမည္။

အတၱဗဟိုျပဳ အသိ အလုပ္မွေန၍ အနတၱဗဟိုျပဳ အေတြး အက်င့္အၾကံသုိ႔ေရာက္လွ်င္ လူသားရပ္၀န္းတစ္ခုလံုး ေအးခ်မ္းလာမည္။

သုတအသိ ေခတ္ Knowledge age မွ ပညာအသိ ေခတ္ Wisdom age, ပြင့္လင္းအသိေခတ္ Enlightenment age သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာႀကီး ျငိမ္းခ်မ္း၍ ေနခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

..................................................


Ref -


Ashin Panna

Nayzinlatt

14 views0 comments