လစဉ် အလှူရှင် (အမှတ်စဉ်-0066/19)
5 views0 comments