ေအာင္ျမင္ေသာေခါင္းေဆာင္တိုင္းတြင္ တူညီစြာေတြ႕ရွိရေသာ အခ်က္မ်ား


ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္​း​ေဆာင္တိုင္းတြင္

တူညီစြာေတြ႔ရွိရေသာ အခ်က္မ်ား

---------------------------------


၁။ အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္ပါ (Big Dream/ Think Big)


အိပ္မက္သည္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားကို ေမြးဖြါးေပးႏိုင္ စြမ္း၏။

A dream enables to give a birth an extraordinary person.


မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ကမၻာ့စင္ျမင့္ေပၚမွ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားေသာ စတိပ္ေဂ်ာ့၊ ဘီးဂိတ္လ္၊ ဂ်က္မ စေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအိပ္မက္မ်ားကပင္ တဖန္ သူတို႔ကို ေမြးဖြါးေပးလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။


Have a big dream but initiate small part of that dream. အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္ပိုင္းက စတင္ပါ။ သုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မွဳႀကီးႀကီးမားမား ရရွိေနသူတိုင္းသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခလမ္းစမွ စတင္ခဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။


ရိုက္ညီေနာင္တုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၌ ငွက္မ်ားပ်ံသန္းေနၾကသည္ကို အားက်လ်က္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား တီထြင္ပ်ံသန္းသြား၊လာရန္ အိပ္မက္မက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအိပ္မက္မ်ားသည္ သူတို႔ညီေနာင္အား စံျပလူသားမ်ားအျဖစ္ ေမြးဖြါးေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။