ေအာင္ျမင္ေသာေခါင္းေဆာင္တိုင္းတြင္ တူညီစြာေတြ႕ရွိရေသာ အခ်က္မ်ား


ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္​း​ေဆာင္တိုင္းတြင္

တူညီစြာေတြ႔ရွိရေသာ အခ်က္မ်ား

---------------------------------


၁။ အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္ပါ (Big Dream/ Think Big)


အိပ္မက္သည္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားကို ေမြးဖြါးေပးႏိုင္ စြမ္း၏။

A dream enables to give a birth an extraordinary person.


မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ကမၻာ့စင္ျမင့္ေပၚမွ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားေသာ စတိပ္ေဂ်ာ့၊ ဘီးဂိတ္လ္၊ ဂ်က္မ စေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအိပ္မက္မ်ားကပင္ တဖန္ သူတို႔ကို ေမြးဖြါးေပးလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။


Have a big dream but initiate small part of that dream. အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္ပိုင္းက စတင္ပါ။ သုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မွဳႀကီးႀကီးမားမား ရရွိေနသူတိုင္းသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခလမ္းစမွ စတင္ခဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။


ရိုက္ညီေနာင္တုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၌ ငွက္မ်ားပ်ံသန္းေနၾကသည္ကို အားက်လ်က္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား တီထြင္ပ်ံသန္းသြား၊လာရန္ အိပ္မက္မက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအိပ္မက္မ်ားသည္ သူတို႔ညီေနာင္အား စံျပလူသားမ်ားအျဖစ္ ေမြးဖြါးေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။


ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းက စလုပ္ပါ။ စနစ္တက် အစီစဥ္ Plan ေရးဆြဲပါ။ သတ္မွတ္အခ်ိန္ ထားပါ။


A dream without action plan is just only wish.

(လက္ေတြ႔မက်ေသာ စီမံကိန္းမရွိေသာ အိပ္မက္သည္ ဆႏၵမွ်သာ ျဖစ္သည္)

A target is a dream with a plan and deadline.

( ပန္းတိုင္ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္း၊ သတ္မွတ္အခ်ိန္တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အိပ္မက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။


၂။ လိုလိုလားလား သင္ယူပါ (Willing to learn)


သင္ယူေလ့လာမွဳ ရပ္တန္႔ေသာ ေန႔သည္ တိုးတက္မွဳ ရပ္တန္႔ ကုန္ဆံုးသြားေသာ ေန႔ပင္ ျဖစ္သည္။

တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ားသည္ ေလ့လာသင္ယူမွဳ အထူးအားေကာင္းသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သမရိုးက် အစဥ္အလာအျမင္မွ ေဖါက္ထြက္ေတြးေခၚ လုပ္ျပႏုိင္စြမ္း ရွိသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။


မ်က္ေမွာက္ေခတ္သည္ IT(Information Technology) ေခတ္မွ DT (Data Technology) ေခတ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေနျပီျဖစ္ရာ ထို DT မ်ားကို အေလးထား သင္ယူ စုေဆာင္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။

အတိတ္က အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပစၥကၡ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ၾကရသလို၊

အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အနာဂါတ္ကို ရွင္သန္ေအာင္ Plan ဆြဲ အသက္သြင္းရျခင္းလည္း ျဖစ္၏။


ထိုသုိ႔ ေလ့လာသင္ယူမွဳအားျဖင့္ မရွိေသးသည္မ်ားကို ရွိလာေအာင္၊ ေအာင္ျမင္လာေအာင္ လုပ္ၾကရသည္။

ထိုရရွိလာေသာ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကိုလည္း အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္အသက္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

ပို၍ ပုိ၍ အားေကာင္းလာေစရန္၊ ရပ္တန္႔ က်ရွံဳးမသြားေစရန္ Willing to learn သင္ယူေလ့လာမွဳ အားေကာင္းေနရမည္ ျဖစ္သည္။


၃။ အျပဳသေဘာတရား ရွိမွဳ (Positive attitude)


အျပဳေဆာင္ သေဘာတရား ( Positive attitude) သည္ ရွင္သန္ႀကီးထြားမွဳကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ၏။

တဖန္ အဆိုးျမင္ သေဘာတရားသည္ ဆုပ္ယုတ္ပ်က္စီးမွဳ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္၏။


မွန္၏....သတိျဖင့္ အျပဳေဆာင္ သေဘာတရားမ်ားသည္ လူတစ္ဦး အဖြဲ႔စည္းတစ္ခု ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ Counterpoint force ျဖစ္သလို အဓိက ေမာင္းႏွင္အား(Driving force) တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။


အေကာင္းျမင္၀ါဒ အေကာင္းျမင္ သေဘာတရားမ်ားသည္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္၊ တုိးတက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက်ေသာ နိယာမႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။


မေကာင္းျမင္၀ါဒ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာတရားမ်ားသည္ မေကာင္းေသာ လူ၊ ပ်က္စီးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဘက္ေပါင္းစံု ခ်ြတ္ျခံဳက်ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက်ေနတတ္၏။


၄။ Network- မိတ္ မ်ားမ်ားဖြဲ႔ပါ


ကမၻာ့ရြာေလးမွာ စိတ္သေဘာထား တူညီေသာသူမ်ားႏွင့္ Network-ကိန္းဖြဲ႔ဖို႔ အေရးပါသလို၊ စိတ္သေဘာထား မတူညီသူမ်ားႏွင့္လည္း မိတ္ဖြဲ႔ႏုိင္ဖုိ႔ မပ်က္ကြက္ပါေစနဲ႔။

သေဘာတရားတိုက္ဆိုင္ တူညီေသာ မိတ္ေဆြမ်ားမွ တူညီေသာ အသိအျမင္မ်ားကို ရရွိတတ္သလို၊

စိတ္သေဘာတရား မတူညီေသာ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ကြဲျပားျခားနားေသာ အသိအျမင္သစ္မ်ားကို ရရွိတတ္ေပသည္။


တိုးတက္မွဳကို တည္ေဆာက္ယူရာတြင္ တူညီေသာ သမရိုးက် အသိအျမင္မ်ားသည္ လိုအပ္၏။ ထိုထက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အတူညီေသာ အျမင္သေဘာတရားမ်ားသည္လည္း အသစ္တိုးတက္မွဳမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူေပးတတ္သည္ကို သတိမူပါ။


မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စီးပြါးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး တိုးတက္မွဳျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ Network ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္း။ နည္းျခင္း၊ မ်ားျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ အခရာ က်၏။


လူတစ္ေယာက္၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္

အသားအေရာင္၊

ဘာသာ၊

လူမ်ိဳး၊

ႏိုင္ငံ၊

တိုက္ .... ကြဲျပားျခားနားမွဳမ်ားကို အင္အားအျဖစ္ တည္ေဆာက္တတ္ရမည္။ မိတ္ဖြဲ႔ လုပ္ေဆာင္တတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူမ်ိဳး ႏိုင္ငံမ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။


ကိုယ္က မိတ္ဖြဲ႔၍ အင္အားအျဖစ္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါက ကိုယ့္ျပိဳင္ဘက္က ေက်ာ္စား အႏုိင္ယူျခင္းကို ခံရမည္ ဧကန္မလြဲေပ။


၅။ ကိုယ့္ကုိ ဆန္းစစ္ပါ (Self-assessment)


မိမိကိုယ္ကို နင္နင္းစြာ ဆနးစစ္ထိန္းေက်ာင္း ေခါင္းေဆာင္မွဳေပးႏုိင္သူသည္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ရာခိုင္ႏွဳန္း ပို၍မ်ား၏။


သူမ်ားအေၾကာင္းကို သိဖို႔။ ေျပာဖို႔ထက္ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ သိဖို႔က ပို၍အေရးႀကီးသည္။ သူမ်ားအေပၚ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လိုလ်င္ မိမိကိုယ္ကုိ ႏိုင္နင္းစြာ ဦးစြာ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။


ေအာင္ျမင္သူတိုင္းသည္ ဆီမီးတိုင္လို လူစားမ်ိဳမဟုတ္ေပ။

ဆီမီးတိုင္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို အလင္းေပးႏုိင္၏။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအရိပ္ကို မပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေပ။

မိမိအားနည္းခ်က္- အေမွာင္ရိပ္ကို ဦးစြာ ပယ္ေဖ်ာက္ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။


ေအာင္ျမင္သူတိုင္းသည္ ဆင္လိုလူစားမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ေပ။

ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ သက္ရွိစြာကို အႏိုင္ယူႏုိင္၏။

သုိ႔ေသာ္ မိမိကိုယ္ခႏၶာမွ သန္းေကာင္ေလးကိုမူ အျမဲ အရွံဳးေပးရ၏။


ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဆီမီးတိုင္ကဲ့ ဆင္ေျပာင္ႀကီးကဲ့သုိ႔ ကိုယ့္အားနည္းခ်က္ကို မသိႏိုင္သူ။ မျပင္ႏိုင္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။


ကိုယ့္အားနည္းခ်က္မ်ားသိ၍ အားသာခ်က္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔။

ကိုယ့္အားသာခ်က္ကို သိ၍ ဆက္လက္ ထိန္းထားႏုိင္ဖို႔။

အခြင္းအလမ္း အသစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးယူႏိုင္ဖို႔။

ျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ားကို ေျဖရွင္း ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖုိ႔ အေရးတႀကီး လုပ္ရမည္မွာ


မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း(Self-assessment) လုပ္ရမည္။ ျပင္ဆင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ အျမဲဆန္းစစ္ေနသူ ျပဳျပင္လြယ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။


မိမိကိုယ္ကို ဆန္စစ္ျပင္ဆင္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ ပ်က္ကြက္ေနသူမ်ားသည္

တိုးတက္ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေ၀းကြာေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။


၆။ က်မၼာေရး (Health care)


ကိုယ္က်မၼာေနဖို႔။ စိတ္သန္စြမ္းေနဖို႔။ ေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေကာင္းေနဖုိ႔ က်မၼာေရးသည္ အေလးထား ဂရုစုိက္ရမည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

က်မၼာေရးတြင္ အရာမ်ားစြာ တည္မွီေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ က်မၼာေရးေလ့က်င့္ခန္းကိုလည္း အေလးထားတတ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။


BYLC team

Bangkok & Yangon

...............


Ref- Ashin Pan

14 views0 comments