အိမ်တွင်းရန်အိမ်တွင်းရန်

💥💥💥💥💥


💥အိမ်တစ်ဆောင်ထဲ

င/မွဲရှစ်ယောက်

ကတောက်ကဆ

ရန်များကြ၏။

💥တချို့အမြင်

မိသားစု

တချို့အမြင်

မီးပွါးစု။

💥တမိတည်းသား

ရန်များထားလျှင်

မီးပွါးထက်ဆိုး

ပြာပုံတိုးလိမ့်။

💥ယ္ခုလည်းမွဲ

နောင်လည်းမွဲမည်

မွဲသည်ထက်ပြာ

ပြည်မြန်မာကို

မည်သူလာကယ်ပါမည်နည်း။

✍ သျှင်သွီး (လဆန်းမြီ)

🗓 06/01/2016

13 views0 comments