၂၀၁၉ - ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ သိေကာင္းစရာ ပို႔ခ်ခ်က္ (အဂၤလိပ္စာ)


၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပို႔ခ်ခ်က္ (အဂၤလိပ္စာ) အတြက္ ေဒါက္တာ ပိုးပိုး ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး) အဂၤလိပ္စာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွ ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။


တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ေမးခြန္းဟာ ယခင္ႏွစ္ေတြနဲ႔မတူ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကို အလြတ္က်က္မွတ္ေျဖဆိုမႈ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking) ႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံႏိုင္မႈ (Communicative Skills) ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔နဲ႔ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္က စတင္ ေျပာင္းလဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အခက္အခဲ မျဖစ္ေစဘဲ သူတို႔ရဲ့ စဥ္းစားဉာဏ္ ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေရွးရႈၿပီး ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမးခြန္း ေတြကို ေက်ာင္းသားအမ်ားဆို ေျဖဆိုနိုင္မယ့္ လြယ္၊ သင့္၊ ခက္ ေမးခြန္းေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္လို႔ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ညက္စြာ ေလ့လာထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေျဖဆိုနိုင္မယ့္ ေမးခြန္းပုံစံျဖစ္ပါတယ္။ ျပ႒ာန္းစာအုပ္နဲ႔ ေမးခြန္းပုဒ္ေရ စုစုေပါင္း (၉)ပုဒ္ကို ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေမးခြန္းအမ်ားစုဟာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ အေၾကာင္း အရာေတြကို အေျခခံၿပီး ေမးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမးခြန္းနံပါတ္(၁) ကေတာ့ ယခင္ႏွစ္ေတြကအတိုင္း သင္ခန္းစာ (၁၄) ခုထဲက စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို ေပးထားၿပီး အဲဒီစာပိုဒ္မွာ ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစား(၂)မ်ိဳးနဲ႔ ေမးမွာျဖစ္တယ္။


Question No. I (A) Write the correct word or words to complete each sentence.ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့စာေၾကာင္းကို အဓိပၸာယ္ျပည့္စုံေအာင္ ကြက္လပ္ျဖည့္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။

ဝါက်(၅)ေၾကာင္း ေပးထားၿပီး ေပးထားတဲ့ ကြက္လပ္မွာ စာလုံးတစ္လုံး ဒါမွမဟုတ္ စကားစုတစ္စုနဲ႔ကြက္လပ္ကိုျဖည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတိျပဳရမွာက ေပးထားတဲ့ဝါက်ရဲ့ တည္ေဆာက္ပုံေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလို စကားလုံးေတြကို ေျပာင္းေရးဖို႔ လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ - စာပိုဒ္ထဲမွာ Noun သို႔မဟုတ္Adjective နဲ႔ေရးထားေပမယ့္ ျဖည့္ရမယ့္ ကြက္လပ္မွာ Verb ေျပာင္းၿပီး ျဖည့္ခ်င္ျဖည့္ ရပါမယ္။ စာပိုဒ္ထဲမွာ PassiveVoiceနဲ႔ ေရးထားေပမယ့္ ျဖည့္ရမယ့္ ကြက္လပ္မွာ Active Voice နဲ႔ ျဖည့္ခ်င္ျဖည့္ရပါမယ္။

ဥပမာ - စာပိုဒ္ထဲမွာ Different people have different ideas of beauty or handsomeness. လို႔ ေပးထားေပမယ့္ ေမးခြန္းမွာ Ideas of beauty and handsomeness ---------- from person to person.လို႔ ေပးထားရင္ ဒီကြက္လပ္မွာ ျဖည့္ရမယ့္စကားလုံးက Verb ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Different ဆိုတဲ့ စာပိုဒ္ထဲက စာလုံးကို ဒီအတိုင္း ျပန္ကူးေရးလို႔မရပါဘူး။ Different ကို differ လို႔ ေျပာင္းေပးမွ အေျဖမွန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ Active Voice ကို Passive Voice နဲ႔ ေျပာင္းဖို႔ လို ေကာင္းလိုပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ- စာပိုဒ္ထဲမွာ Helen was almost a wild child. No one could control her. လို႔ေပးထားေပမယ့္ ေမးထားတဲ့စာေၾကာင္းက Helen could not ---------- by anyone, because she was almost a wild child. လုိ႔ေပးထားမယ္ဆုိရင္ ဒီစာေၾကာင္းမွာျဖည့္ရမယ့္ စကားလုံးဟာ Passive Voice ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ control လို႔ ေျဖေပးလို႔မရပါဘူး။ be controlled လို႔ေရးမွ အမွန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Question No. I (B) ကေတာ့ Answer each question in one sentence. ျဖစ္ပါတယ္။

စာပိုဒ္ထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္ေတြကို ေမးတဲ့ေမးခြန္း(၅)ခု ေပးထားၿပီး ဒီေမးခြန္းေတြကို ေပးထားတဲ့ စာပိုဒ္ထဲက အေျဖရွာၿပီး ျပည့္စုံတဲ့ဝါက်တစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေျဖေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္ျပည့္ရရွိဖို႔အတြက္ ေမးခြန္းမွာေမးတဲ့ အခ်က္အလက္ (fact) ေရာ သဒၵါ (grammar) ပါ မွန္မွန္ကန္ကန္နိုင္ေအာင္ မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ထားဖို႔လိုပါတယ္။

ဥပမာ - She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. လုိ႔ေပးထားၿပီး  When Helen became angry and violent, what did she do? လို႔ေမးခဲ့ရင္ ေပးထားတဲ့ စာပိုဒ္ထဲကစာေၾကာင္း  She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. ကို ျပန္ကူးခ်လုိ႔ မရပါဘူး။ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကို ျပန္ေကာက္ၿပီး When Helen became angry and violent, she threw things onto the floor or at other people. လုိ႔ ျပန္ေျဖေပးရပါ့မယ္။

The beach resorts at Pattaya and Phuket offer a wide range of activities from scuba diving and windsurfing to golf. ဒါ့အျပင္ What examples of water sports are given in the passage? လို႔ေမးခဲ့ရင္ The examples of water sports (that are) given in the passage are scuba diving and windsurfing လို႔ ေျဖမွမွန္ပါမယ္။ water sports ကို ေမးတာျဖစ္လို႔ golf ကို ထည့္ေရးရင္ အမွတ္ျပည့္မရနိုင္ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ စာပိုဒ္ထဲက အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ေျဖဆိုရတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြလည္း ေမးနိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ - Some think that men who are tall, dark and muscular are handsome but for some, those who are fair and slightly built are cute ... Girls who are tall usually long to be dainty and small, and vice versa; plump girls with rosy round faces would love to be pale and delicate; slender girls with very white skin hate their pale and colourless look. ဆုိတဲ့ ဖတ္စာအုပ္ထဲက စာပိုဒ္ေပးထားၿပီး What kind of boy or girl would you like to be ? လို႔ေမးခဲ့ရင္ ေပးထားတဲ့ စာပုိဒ္ကို ကိုးကားၿပီး I would like to be a tall, dark and muscular boy.(သို႔မဟုတ္) I would like to be a slender girl. လို႔ပဲ ေျဖလို႔ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Iwould like to be a beautiful girl. လို႔ ေရးလို႔ရပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ယုတၱိရွိတဲ့ အေျဖျဖစ္ဖို႔နဲ႔ သဒၵါမွန္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ စာပိုဒ္မ်ားနဲ႔ေမးခြန္းေတြကို အလြတ္က်က္မွတ္တာထက္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ ထားဖို႔လိုပါတယ္။ စာပိုဒ္ထဲက သက္ဆိုင္တယ္ထင္တဲ့ စာေၾကာင္းေတြကို တိုက္ရိုက္ကူးခ်ေပးလိုက္တာမ်ိဳးလည္း မျပဳလုပ္ၾကဖို႔ သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ ေမးထားတာကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖို႔လိုပါတယ္။


ေမးခြန္းနံပါတ္ (၂) ကေတာ့ Fill in each numbered blank with a word from the list given. There are five extra words. Write down only the number of the blank and the word that fills it. ျဖစ္ပါတယ္။

ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွာပါတဲ့ သင္ခန္းစာ(၁၄) ခု ထဲက စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ေပးထားၿပီး (၈)လုံးေျမာက္ စကားလုံးေတြမွာ ကြက္လပ္ျဖည့္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြက္လပ္ေပါင္း(၂၀)ရွိၿပီး ဒီကြက္လပ္ေတြကို ျဖည့္စြက္ ဖို႔ စကားလုံး(၂၅)လုံးကိုလည္း ေပးထားပါတယ္။

သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ စာလုံး(၅)လုံး ပိုေပးထားတာပါပဲ။ စာပိုဒ္ႀကီး တစ္ပိုဒ္လုံးကို ျပန္ကူးေရးဖို႔မလိုပါဘူး။ ကြက္လပ္ နံပါတ္နဲ႔ အေျဖကိုသာ ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းဟာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြရဲ့ အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္မႈကို ျခဳံငုံစစ္ေဆးတာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမးခြန္းနံပါတ္(၃) ကိုေတာ့ ယခင္ႏွစ္မ်ားနဲ႔မတူဘဲ III(A)နဲ႔ III(B) ဆိုၿပီး (၂)ပိုင္း ခြဲထားပါမယ္။ III (A) ကေတာ့ Choose the appropriate word to complete the sentences. ျဖစ္ပါတယ္။

ဖတ္စာအုပ္ထဲမွ စကားလုံးမ်ားကို ကြက္လပ္ျဖည့္ေမးခြန္းအေနနဲ႔ ဝါက်အသစ္မွာ ထည့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စကားလုံး (၃)လုံး ေပးထားၿပီး မွန္တဲ့စကားလုံးကို ေရြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ -  Space travel is one of the ----------- of modern science and technology. လုိ႔ေပးထားၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာ A. activities B. wonders C. surprises လုိ႔ ေပးထားပါ့မယ္။

အေျဖမွန္က B.wondersလို႔ ေမးခြန္းနံပါတ္နဲ႔အေျဖကို ေရးေပးရပါမယ္။ ေပးထားတဲ့ဝါက်ရဲ့အဓိပၸာယ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ေပးထားတဲ့ စကားလုံးေတြကို ဘယ္လိုသုံးရတယ္ဆိုတာ သိရွိမွ အေျဖမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ Animals can be classified ---------- different types ျဖစ္ၿပီး ေပးထားတဲ့ စကားလုံးေတြက A. into B. in C. ont ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အမွန္က A. int ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးထားတဲ့ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းလုံးကို ျပန္ကူးဖို႔ မလိုပါဘူး။ နံပါတ္တပ္ၿပီး အေျဖကိုေရးရင္ ရပါတယ္။

III (B) ကေတာ့ Write the appropriate words or groups of words to complete the lines of verse. ျဖစ္ၿပီး ကဗ်ာ(၇)ပုဒ္ထဲက ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို ကြက္လပ္ျဖည့္ေမးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းဟာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ့ သင္ယူထားတဲ့ကဗ်ာေတြကို နားလည္မွတ္သားၿပီး ျပန္လည္ေရးသားနိုင္မႈကို စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္။ တိတိ က်က် ျပန္လည္ေဖာ္ျပဖို႔လိုတဲ့ အတြက္ စာလုံး ေပါင္းမွားယြင္းမႈ မရွိေအာင္ သတိထားၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ဥပမာ- A great steel bridge          With towers ------------ လို႔ေမးရင္ stiff and tall လို႔ ေျဖေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမးထားတဲ့စာေၾကာင္းေတြကို ျပန္ကူးဖို႔မလိုပါဘူး။

ေမးခြန္းနံပါတ္(၄)ကေတာ့ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကို ေက်ေက်ညက္ညက္ ေလ့လာထားမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးဖို႔ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးထားပါတယ္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားကလို ေရြးခ်ယ္စရာေပးမထားတာကို သတိျပဳမိဖို႔လိုပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားဟာ အခ်က္အလက္ေရာသဒၵါပါ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ေျဖၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ What are nightmares and when do they occur ? လုိ႔ ေမးထားတယ္ဆုိရင္ Nightmares are terrifying dreams, a collection of confused thoughts and they occur towards dawn. လုိ႔ ျပန္ေျဖ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Name two advantages of self-service supermarkets. လုိ႔ေမးခဲ့ရင္ Two advantages of self-service supermarkets are that there is no waiting to be served and there is a wide variety of choice. လုိ႔ ျပန္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပုံစံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Who said these words and to whom were they said? What do they mean?

"Oh, to hell with your stars and constellations!" ဆိုတဲ့ ပုံစံလည္း ေမးနိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါဆိုရင္ The philosopher, the medico, the man of music and dancing said these words to the astrologer. They mean that after plucking the tender bael leaves, the astrologer was waiting for the influence of the descending constellations to come down. Therefore his three friends became impatient with him and yelled at him saying these words. လုိ႔ ေျဖေပးရမွာပါ။  

ဒီေမးခြန္းေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖဆိုနိုင္ဖို႔ သင္ခန္းစာ (၁၄) ခု လုံးမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အေသးစိတ္ဖတ္ၿပီး မွတ္သား ထားဖို႔လိုပါတယ္။ ယခုျပတဲ့ အေျဖေတြက နမူနာအေျဖမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုလိုရင္းမွန္ကန္တဲ့ သဒၵါမွန္တဲ့ ဘယ္အကိုမဆို လက္ခံပါတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္(၄) အပုဒ္ငယ္(၅)ကေတာ့ ကဗ်ာေတြထဲက စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းေလာက္ကို ေပးထားၿပီးဆိုလိုရင္း အဓိပၸာယ္ကို ေရးခိုင္း တာျဖစ္ပါတယ္။ What do these lines mean? လို႔ ေမးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကိုေျဖနိုင္ဖို႔ကေတာ့ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ကဗ်ာေတြရဲ့ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္သိရွိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ကဗ်ာကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတဲ့အခါမွာ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸာယ္ေရာ သဒၵါေရာ မွန္ရပါမယ္။

ဥပမာ - What do these lines mean?

Content to breathe his native air

In his own ground. ဆိုတဲ့ ကဗ်ာထဲက စာေၾကာင္း(၂)ေၾကာင္းကို ေပးထားတယ္ဆိုရင္ အဲဒီကဗ်ာ(၂)ေၾကာင္း ကို စကားေျပျပန္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမးခြန္းနံပါတ္(၅) ကေတာ့ ယခင္ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး။ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ေပးထားၿပီး ေမးခြန္း(၅)ခုကို ေျဖေပးရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေပးထားတဲ့ စာပိုဒ္က ဖတ္စာအုပ္ထဲက စာပိုဒ္မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတို႔ အသက္အရြယ္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ အေၾကာင္းအရာပိုင္းနဲ႔ language တို႔ပါဝင္တဲ့ စာပိုဒ္မ်ိဳးျဖစ္ပါမယ္။

ဥပမာ - စာပိုဒ္က Forests and trees aren't just pretty to look at. They do an important job making the earth's environment suitable for life. They clean the air, store water, preserve soil, and provide homes for animals. They also supply food, fuel, wood products, and paper products for humans. လို႔ ေပးထားၿပီး What do forests and trees provide animals and humans? လုိ႔ေမးရင္ အေျဖက Forests and trees provide homes for animals and food, fuel, wood products, and paper products for humans. လို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖေပးရပါမယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ စာဖတ္ၿပီး နားလည္နိုင္စြမ္းကို စစ္ေဆးတဲ့အေနနဲ႔ စာပိုဒ္ထဲက အေၾကာင္းအရာကို တိုက္ရိုက္ မေမးဘဲ ဆက္စပ္ၿပီးေမးတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြလည္း ေမးနိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ - paper ေတြကို recycle လုပ္နိုင္တဲ့ အေၾကာင္းပါတဲ့ ေအာက္ပါစာပိုဒ္ကို ေပးထားၿပီး paper ေတြအျပင္ အျခားဘာေတြကို recycle လုပ္လို႔ရလဲလို႔ ေမးတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြလည္း ေျဖဆိုနိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ How can you use less paper? One answer is to reduce your paper use by using both sides of the paper when you photocopy, write a letter, or write a paper for school. ...A final answer is to recycle used paper products instead of throwing them away. Most schools, offices, and neighbourhoods have some kind of recycling centre. What other materials can we recycle apart from paper ?  လို႔ေမးရင္ Apart from paper, we can recycle plastic, glass, and iron. လို႔ေျဖဆုိႏုိင္ပါတယ္။

ဒီလိုေမးခြန္းေတြဟာ open-ended ျဖစ္လို႔ အေျဖက တစ္ခုထက္မက ရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ သဒၵါမွန္တဲ့ မည္သည့္ အေျဖကိုမဆို အမွတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းေတြက တစ္ပုဒ္ကို (၂)မွတ္ ေပးတဲ့ ေမးခြန္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အေၿဖ တစ္ဝက္ေလာက္မွန္ရင္လည္း အမွတ္တစ္ဝက္ရနိုင္ပါတယ္။


ေမးခြန္းနံပါတ္ (၆) ကေတာ့ capital letter, comma, semi-colon, colon, full stop, question mark, open and close inverted commas, exclamation mark, apostrophe so) Punctuation como osmos သုံးတတ္မႈကို စစ္ေဆးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Punctuate the following. လို႔ ေမးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ Punctuation ေတြကို ဘယ္လိုသုံးရမလဲဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ Punctuation ေမးခြန္းအတြက္ အလြတ္က်က္မွတ္ဖို႔ မလိုပါဘူး။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ားလုပ္ေပးဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဝါက်ရဲ့အစ စကားလုံးတို႔၊ လူနာမည္တို႔ကို capital letter နဲ႔ေရးဖို႔၊ ဝါက်အဆုံးမွာ အဆိုဝါက်ျဖစ္ရင္ full stop သုံးဖို႔၊ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္က ေျပာတဲ့ စကားလုံးေတြကို ေပးထားရင္ အဲဒီစကားလုံးေတြရဲ့ အစနဲ႔အဆုံးမွာ inverted comma ေတြ သုံးဖို႔ သိရပါမယ္။

ဥပမာ - the teacher said if you dont listen carefully you wont know what to do လုိ႔ေပးထားရင္The teacher said, “If you don't listen carefully, you won't know what to do.” လုိ႔ ျပန္ေရးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမးခြန္းနံပါတ္(၇) မွာ အပိုင္း(၂) ပိုင္းပါဝင္ပါတယ္။ ပထမပုိင္း VII.(A) က Stylistic Transformation. Finish each sentence in such a way that it means exactly the same as the sentence that is given. လို႔ ေမးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ ဝါက် (၁၀) ေၾကာင္း ကို အဓိပၸာယ္မေျပာင္းလဲေစဘဲ ျပန္ေရးေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီလို အဓိပၸာယ္မေျပာင္းလဲဘဲ တည္ေဆာက္ ပုံမတူတဲ့ ဝါက်ေတြ နဝမ တန္းနဲ႔ ဒသမတန္းျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြထဲမွာ ပါပါတယ္။ အဲဒီေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ရင္ ဒီအပိုင္းကို ေကာင္းေကာင္း ေျဖဆိုနိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း VII.(B) ကေတာ့ Using the prompts given, write a very short paragraph on: ဆုိၿပီး ေရြးစရာ(၂)ပုဒ္ေပးပါမယ္။ ေပးထားတဲ့ prompt ေတြကို သုံးၿပီး စာပိုဒ္တိုေလး တစ္ပုဒ္ေရးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေရးသားက်က္မွတ္ထားတာေတြကို ဘာမွမစဥ္းစားဘဲ ခ်ေရးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။ ကိုယ္ပိုင္နိုင္စြာေရးနိုင္မယ့္ တစ္ပုဒ္ကိုေရြးပါ။ မလိုတာေတြ ထည့္မေရးပါနဲ႔။ write a very short paragraph ဆိုတာကို သတိျပဳပါ။

ေပးထားတဲ့ prompt အားလုံးကို ျပန္သုံးၿပီး သဒၵါမွန္တဲ့ ဝါက်ေတြ ေရးရမွာမို႔လို႔ ကိုယ္ပိုင္ဝါက်ေတြ တည္ေဆာက္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားၾကပါ။ ဥပမာ - The moon: a nice place to visit ? အေၾကာင္းကို ေရးခိုင္းတယ္ဆိုပါစို႔။ ေပးထားတဲ့ prompt ေတြက moon - satellite - earth - it - about 240,000 miles away - our planet earth goe The moon is a satellite of the earth, and it is about 240,000 miles away from our planet earth. လို႔ ၀ါက်ကို မွန္မွန္ကန္ကန္တည္ေဆာက္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

moon နဲ႔ earth တုိ႔မွာ article “the” လိုအပ္ၿပီး satellite ေရွ႕မွာေတာ့ article “a”လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ the moon နဲ႔ a satellite ၾကား it နဲ႔ about 240,000 miles ၾကားမွာ verb to be ျဖစ္တဲ့ is ကို ထည့္ေပးရမွာပါ။ The moon is a satellite နဲ႔ the earth is about 240,000 miles away from our planet earth ႏွစ္ခုကို ဆက္သြယ္ေပးဖို႔ conjunction “and”” နဲ႔ comma (,) တို႔ကိုလည္း ထည့္ေပးရမယ္။ ဒါေတြကို သိၿပီး ဝါက်အျဖစ္ တည္ေဆာက္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

စာပိုဒ္ကို ေရးဖို႔ဆိုရင္ articleေတြ၊ preposition ေတြ၊ conjunction ေတြ၊ Pronoun ေတြနဲ႔ punctuation ေတြကို ဘယ္လုိသုံးရမယ္ဆုိၿပီး မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ထဲက စာပိုဒ္ေတြကို တိုက္ရိုက္ေပးထားမွာ မဟုတ္လို႔ အလြတ္က်က္မွတ္တာထက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဝါက်ေတြကို တည္ေဆာက္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားၾကပါ။


ေမးခြန္းနံပါတ္ (၈) ကေတာ့ Letter writing ျဖစ္ပါတယ္။ Choose a situation given below and write a letter. Do not write more than 300 worls. လို႔ ေမးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့

ေမးခြန္း(၂)ပုဒ္ထဲက ႀကိဳက္ရာတစ္ပုဒ္ ကိုေရြးၿပီး စာလုံးေရ(၃၀၀)ထက္ မပိုေအာင္ ေရးသားေျဖဆိုရပါမယ္။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖဆိုတဲ့အခါ သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့ ေပးထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ(၁) နဲ႔ စာလက္ခံ ရရွိမယ့္သူ (Addresser)နဲ႔ စာလက္ခံရရွိမယ့္သူ (Addressee) ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာသိဖို႔လိုပါတယ္။ (၂) ဘာအေၾကာင္းအရာေရးရမလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။ ေရးခိုင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခ်က္လား၊ ႏွစ္ခ်က္လားဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီးမွ ေရးဖို႔လိုပါတယ္။

အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ကေတာ့ ေမးခြန္းမွာ စာေရးသူ (Addresser) နဲ႔စာလက္ခံရရွိမဲ့သူ(Addressee) ေတြရဲ့ နာမည္ကို ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိနာမည္၊ မိမိေက်ာင္း၊ မိမိၿမိဳ႕စတာေတြကို လုံးဝထည့္မေရးဖို႔ အထူးသတိေပးခ်င္ပါတယ္။

ဥပမာ - You are Thida and you live at No.7, Insein Road, Yangon. Write to your aunt, who has been teaching high school students for nearly twenty years. Tell her how much you fear the matriculation examination and request her to give you some advice to overcome your fear. ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုၾကည့္ရင္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခ်က္ပါပါတယ္။

ပထမအခ်က္က how much you fear the matriculation examination နဲ႔ ဒုတိယအခ်က္က request her to give you some advice to overcome your fear ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိစာေမးပြဲကို ဘယ္လိုေၾကာက္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ဖို႔ အေဒၚထံက အႀကံဉာဏ္ေတာင္းလိုေၾကာင္းနဲ႔ အေဒၚျဖစ္သူက အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြကို ႏွစ္(၂၀)နီးပါး သင္ၾကား ေန တဲ့ ဆရာမျဖစ္လို႔ မိမိကို အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြ ေပးနိုင္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္လုံးကို တိတိက်က် ဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ေရးမွ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္းမွာ ေမးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေသေသခ်ာခ်ာမဖတ္ဘဲ အလြတ္က်က္ထားသမၽွ အားလုံးခ်ေရး တာမ်ိဳးဟာ ေမးထားတာနဲ႔ မဆီေလ်ာ္လို႔ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းမရနိုင္ပါဘူး။


ေမးခြန္းနံပါတ္ (၉) ကေတာ့  Write an essay of three paragraphs on ONE of the following. Do not write more than 500 words. ျဖစ္ပါတယ္။

ေပးထားတဲ့ေခါင္းစဥ္ (၃) ခု ထဲက မိမိအပိုင္နိုင္ဆုံး ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ေရြးၿပီး ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - Places of recreation in Myanmar ကို ကိုယ္က်က္ထားတာက Tourist Attractions in Myanmar ျဖစ္ခဲ့ရင္ အနည္းငယ္ တူညီတယ္ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ကြာျခားခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ကိုယ္ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာေတြက recreation အတြက္ သြားလို႔ရတဲ့ ေနရာ၊ ကိုယ့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ စရာေတြ ေပးနိုင္တဲ့ အပန္းေျဖလို႔ရတဲ့ ေနရာေတြျဖစ္ရပါမယ္။

ဘုရားအေၾကာင္းေတြ၊ သမိုင္းဝင္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ေရးသားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မဆီေလ်ာ္နိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေတြးေတာၿပီးမွ ေရးဖို႔လိုပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမွာ စာစီစာကုံးနဲ႔ေပးစာေတြကို ေကာင္းေကာင္းေရးနိုင္ဖို႔

(၁) Organization - ဖြဲ႕စည္းပုံေကာင္းျခင္း အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြကို နိဒါန္း၊ စာကိုယ္၊ နိဂုံးစသျဖင့္ အစီအစဥ္က်က် ေရးနိုင္ရပါမယ္။

(၂) Relevancy - ဆီေလ်ာ္မႈရွိျခင္း၊ မိမိေရးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ဆီေလ်ာ္တာကိုပဲ ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုံးဝသက္ဆိုင္မႈ မရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေရးခဲ့ရင္ ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိလို႔ အမွတ္မရ နိုင္ပါဘူး။

(၃) Content - အခ်က္အလက္မွန္ကန္ျပည့္စုံျခင္း။ ေရးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာနဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႔ ဥပမာေတြကို စိတ္ကူး စိတ္သန္း ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဖန္တီးနိုင္ဖို႔လိုပါမယ္။

(၄) Langauge - အသုံးအႏႈန္း မွန္ကန္ျခင္း၊ သုံးတဲ့ စကားလုံး ေဝါဟာရေတြမွန္ျခင္း၊  ေကာင္းျခင္း၊လွျခင္းႂကြယ္ဝျခင္းနဲ႔ သဒၵါမွန္ျခင္း၊ ဝါက်ဖြဲ႕စည္းပုံ မွန္မွန္နဲ႔ ဝါက်အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရးတတ္ရပါမယ္။

(၅) Presentation - တင္ျပပုံေကာင္းျခင္း၊ ေရးတဲ့အေၾကာင္းအရာကို စာဖတ္သူစိတ္ဝင္စားေအာင္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕တင္ျပနိုင္စြမ္းရွိရပါမယ္။

ဒီေနရာမွာ ထပ္မံသတိေပးလိုတာကေတာ့ ေပးစာေရးရာမွာျဖစ္ျဖစ္ စာစီစာကုံးေရးရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာလုံးေရကန႔္သတ္ထားတာကို သတိရွိပါ။

ဆီေလ်ာ္မႈရွိတဲ့ ေပးစာေတြ၊ စာစီစာကုံးေတြကို က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္၊ ထိထိမိမိ၊ သဒၵါမွန္မွန္နဲ႔ေရးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ႏွစ္တိုင္းလိုလို စာစစ္ရာမွာ ေတြ႕ႀကဳံရတဲ့ အခက္အခဲကေတာ့ ေပးစာေတြ၊ စာစီစာကုံးေတြကို အရွည္ႀကီးေရးသားၿပီး ဆီေလ်ာ္တာ ေရာ မဆီေလ်ာ္တာေတြေရာကို စုၿပဳံ ေရးသားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာလုံးေရ ကန႔္သတ္လိုက္တဲ့အတြက္ မဆီေလ်ာ္တာေတြပါေနရင္ ဆီေလ်ာ္တာေတြ က်န္ခဲ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စာမေရးခင္မွာ မိမိေရးသားမယ့္ အေၾကာင္းအရာကို ေသေသခ်ာခ်ာအစီအစဥ္ ခ်ၿပီးမွ ေရးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေမးထားတဲ့ အခ်က္ေတြ အားလုံးကို ထည့္သြင္းေရးသားနိုင္ၿပီး အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကမယ့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို အထူးမွာခ်င္တာကေတာ့ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွာပါတဲ့ သင္ခန္းစာ(၁၄) ခု လုံးက စာပိုဒ္ေတြအားလုံးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာ မွတ္သားဖို႔၊ စကားလုံးေတြရဲ့ ေဝါဟာရေတြအျပင္ သူတို႔ကို ဘယ္လို အသုံးျပဳတယ္ဆိုတာကိုပါ သိရွိေအာင္ေလ့လာဖို႔၊ ေပးထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ဖို႔၊ ကဗ်ာ ေတြကိုလည္း ရြတ္ဆို နိုင္႐ုံ သာမက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္။

ေပးစာနဲ႔စာစီစာကုံးေတြကိုလည္း က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္နဲ႔ ဆီေလ်ာ္မွန္ကန္ေအာင္ေရးတတ္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ၾကပါလို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္။

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို အခက္အခဲမရွိ ထူးထူး ခၽြန္ခၽြန္နဲ႔ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ ပါတယ္။

source: ministry of Education


Unicode version below


၂၀၁၉ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပို့ချချက် (အင်္ဂလိပ်စာ) အတွက် ဒေါက်တာ ပိုးပိုး ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး) အင်္ဂလိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မှ ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ် မေးခွန်းဟာ ယခင်နှစ်တွေနဲ့မတူ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှု ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကို အလွတ်ကျက်မှတ်ဖြေဆိုမှု လျော့နည်းစေပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု (Critical Thinking) နှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်မှု (Communicative Skills) ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့ ခေတ်နှင့်လျော်ညီတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်က စတင် ပြောင်းလဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် အခက်အခဲ မဖြစ်စေဘဲ သူတို့ရဲ့ စဉ်းစားဉာဏ် ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမယ့် အကျိုးကျေးဇူးကို ရှေးရှုပြီး မေးခွန်းအချို့ကို မွမ်းမံပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မေးခွန်း တွေကို ကျောင်းသားအများဆို ဖြေဆိုနိုင်မယ့် လွယ်၊ သင့်၊ ခက် မေးခွန်းတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်လို့ သင်ခန်းစာများကို ကျေညက်စွာ လေ့လာထားတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဖြေဆိုနိုင်မယ့် မေးခွန်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်နဲ့ မေးခွန်းပုဒ်ရေ စုစုပေါင်း (၉)ပုဒ်ကို ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မေးခွန်းအများစုဟာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပါ အကြောင်း အရာတွေကို အခြေခံပြီး မေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မေးခွန်းနံပါတ်(၁)ကတော့ ယခင်နှစ်တွေကအတိုင်း သင်ခန်းစာ (၁၄) ခုထဲက စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကို ပေးထားပြီး အဲဒီစာပိုဒ်မှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မေးခွန်းအမျိုးအစား(၂)မျိုးနဲ့ မေးမှာဖြစ်တယ်။

Question No. I (A) Write the correct word or words to complete each sentence. ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့စာကြောင်းကို အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင် ကွက်လပ်ဖြည့်ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။

ဝါကျ(၅)ကြောင်း ပေးထားပြီး ပေးထားတဲ့ ကွက်လပ်မှာ စာလုံးတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် စကားစုတစ်စုနဲ့ကွက်လပ်ကိုဖြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာက ပေးထားတဲ့ဝါကျရဲ့ တည်ဆောက်ပုံပေါ်မူတည်ပြီး သင့်လျော်သလို စကားလုံးတွေကို ပြောင်းရေးဖို့ လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ - စာပိုဒ်ထဲမှာ Noun သို့မဟုတ်Adjective နဲ့ရေးထားပေမယ့် ဖြည့်ရမယ့် ကွက်လပ်မှာ Verb ပြောင်းပြီး ဖြည့်ချင်ဖြည့် ရပါမယ်။ စာပိုဒ်ထဲမှာ PassiveVoiceနဲ့ ရေးထားပေမယ့် ဖြည့်ရမယ့် ကွက်လပ်မှာ Active Voice နဲ့ ဖြည့်ချင်ဖြည့်ရပါမယ်။

ဥပမာ - စာပိုဒ်ထဲမှာ Different people have different ideas of beauty or handsomeness. လို့ ပေးထားပေမယ့် မေးခွန်းမှာ Ideas of beauty and handsomeness ---------- from person to person.လို့ ပေးထားရင် ဒီကွက်လပ်မှာ ဖြည့်ရမယ့်စကားလုံးက Verb ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် Different ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ထဲက စာလုံးကို ဒီအတိုင်း ပြန်ကူးရေးလို့မရပါဘူး။ Different ကို differ လို့ ပြောင်းပေးမှ အဖြေမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ Active Voice ကို Passive Voice နဲ့ ပြောင်းဖို့ လို ကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။

ဥပမာ- စာပိုဒ်ထဲမှာ Helen was almost a wild child. No one could control her. လို့ပေးထားပေမယ့် မေးထားတဲ့စာကြောင်းက Helen could not ---------- by anyone, because she was almost a wild child. လို့ပေးထားမယ်ဆိုရင် ဒီစာကြောင်းမှာဖြည့်ရမယ့် စကားလုံးဟာ Passive Voice ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် control လို့ ဖြေပေးလို့မရပါဘူး။ be controlled လို့ရေးမှ အမှန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Question No. I (B) ကတော့ Answer each question in one sentence. ဖြစ်ပါတယ်။

စာပိုဒ်ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကို မေးတဲ့မေးခွန်း(၅)ခု ပေးထားပြီး ဒီမေးခွန်းတွေကို ပေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ထဲက အဖြေရှာပြီး ပြည့်စုံတဲ့ဝါကျတစ်ကြောင်းနဲ့ ဖြေပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်ပြည့်ရရှိဖို့အတွက် မေးခွန်းမှာမေးတဲ့ အချက်အလက် (fact) ရော သဒ္ဒါ (grammar) ပါ မှန်မှန်ကန်ကန်နိုင်အောင် များများလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။

ဥပမာ - She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. လို့ပေးထားပြီး When Helen became angry and violent, what did she do? လို့မေးခဲ့ရင် ပေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ထဲကစာကြောင်း She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. ကို ပြန်ကူးချလို့ မရပါဘူး။ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်ကောက်ပြီး When Helen became angry and violent, she threw things onto the floor or at other people. လို့ ပြန်ဖြေပေးရပါ့မယ်။

The beach resorts at Pattaya and Phuket offer a wide range of activities from scuba diving and windsurfing to golf. ဒါ့အပြင် What examples of water sports are given in the passage? လို့မေးခဲ့ရင် The examples of water sports (that are) given in the passage are scuba diving and windsurfing လို့ ဖြေမှမှန်ပါမယ်။ water sports ကို မေးတာဖြစ်လို့ golf ကို ထည့်ရေးရင် အမှတ်ပြည့်မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စာပိုဒ်ထဲက အကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ဖြေဆိုရတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေလည်း မေးနိုင်ပါတယ်။

ဥပမာ - Some think that men who are tall, dark and muscular are handsome but for some, those who are fair and slightly built are cute ... Girls who are tall usually long to be dainty and small, and vice versa; plump girls with rosy round faces would love to be pale and delicate; slender girls with very white skin hate their pale and colourless look. ဆိုတဲ့ ဖတ်စာအုပ်ထဲက စာပိုဒ်ပေးထားပြီး What kind of boy or girl would you like to be ? လို့မေးခဲ့ရင် ပေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ကို ကိုးကားပြီး I would like to be a tall, dark and muscular boy.(သို့မဟုတ်) I would like to be a slender girl. လို့ပဲ ဖြေလို့ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Iwould like to be a beautiful girl. လို့ ရေးလို့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ ယုတ္တိရှိတဲ့ အဖြေဖြစ်ဖို့နဲ့ သဒ္ဒါမှန်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပါ စာပိုဒ်များနဲ့မေးခွန်းတွေကို အလွတ်ကျက်မှတ်တာထက် မေးခွန်းအမျိုးမျိုးကို တတ်အောင် လေ့ကျင့် ထားဖို့လိုပါတယ်။ စာပိုဒ်ထဲက သက်ဆိုင်တယ်ထင်တဲ့ စာကြောင်းတွေကို တိုက်ရိုက်ကူးချပေးလိုက်တာမျိုးလည်း မပြုလုပ်ကြဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ မေးထားတာကို ဆီလျော်အောင် မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။

မေးခွန်းနံပါတ် (၂) ကတော့ Fill in each numbered blank with a word from the list given. There are five extra words. Write down only the number of the blank and the word that fills it. ဖြစ်ပါတယ်။

ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်မှာပါတဲ့ သင်ခန်းစာ(၁၄) ခု ထဲက စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ပေးထားပြီး (၈)လုံးမြောက် စကားလုံးတွေမှာ ကွက်လပ်ဖြည့် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွက်လပ်ပေါင်း(၂၀)ရှိပြီး ဒီကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်စွက် ဖို့ စကားလုံး(၂၅)လုံးကိုလည်း ပေးထားပါတယ်။

သတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ စာလုံး(၅)လုံး ပိုပေးထားတာပါပဲ။ စာပိုဒ်ကြီး တစ်ပိုဒ်လုံးကို ပြန်ကူးရေးဖို့မလိုပါဘူး။ ကွက်လပ် နံပါတ်နဲ့ အဖြေကိုသာ ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းဟာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတတ်မြောက်မှုကို ခြုံငုံစစ်ဆေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။

မေးခွန်းနံပါတ်(၃) ကိုတော့ ယခင်နှစ်များနဲ့မတူဘဲ III(A)နဲ့ III(B) ဆိုပြီး (၂)ပိုင်း ခွဲထားပါမယ်။ III (A) ကတော့ Choose the appropriate word to complete the sentences. ဖြစ်ပါတယ်။

ဖတ်စာအုပ်ထဲမှ စကားလုံးများကို ကွက်လပ်ဖြည့်မေးခွန်းအနေနဲ့ ဝါကျအသစ်မှာ ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ဖို့ စကားလုံး (၃)လုံး ပေးထားပြီး မှန်တဲ့စကားလုံးကို ရွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Space travel is one of the ----------- of modern science and technology. လို့ပေးထားပြီး ရွေးချယ်စရာ A. activities B. wonders C. surprises လို့ ပေးထားပါ့မယ်။

အဖြေမှန်က B.wondersလို့ မေးခွန်းနံပါတ်နဲ့အဖြေကို ရေးပေးရပါမယ်။ ပေးထားတဲ့ဝါကျရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ရွေးချယ်ဖို့ပေးထားတဲ့ စကားလ