၂၀၁၉ - ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ သိေကာင္းစရာ ပို႔ခ်ခ်က္ (အဂၤလိပ္စာ)


၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပို႔ခ်ခ်က္ (အဂၤလိပ္စာ) အတြက္ ေဒါက္တာ ပိုးပိုး ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး) အဂၤလိပ္စာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွ ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။


တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ေမးခြန္းဟာ ယခင္ႏွစ္ေတြနဲ႔မတူ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကို အလြတ္က်က္မွတ္ေျဖဆိုမႈ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking) ႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံႏိုင္မႈ (Communicative Skills) ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔နဲ႔ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္က စတင္ ေျပာင္းလဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အခက္အခဲ မျဖစ္ေစဘဲ သူတို႔ရဲ့ စဥ္းစားဉာဏ္ ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေရွးရႈၿပီး ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမးခြန္း ေတြကို ေက်ာင္းသားအမ်ားဆို ေျဖဆိုနိုင္မယ့္ လြယ္၊ သင့္၊ ခက္ ေမးခြန္းေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္လို႔ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ညက္စြာ ေလ့လာထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေျဖဆိုနိုင္မယ့္ ေမးခြန္းပုံစံျဖစ္ပါတယ္။ ျပ႒ာန္းစာအုပ္နဲ႔ ေမးခြန္းပုဒ္ေရ စုစုေပါင္း (၉)ပုဒ္ကို ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေမးခြန္းအမ်ားစုဟာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ အေၾကာင္း အရာေတြကို အေျခခံၿပီး ေမးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမးခြန္းနံပါတ္(၁) ကေတာ့ ယခင္ႏွစ္ေတြကအတိုင္း သင္ခန္းစာ (၁၄) ခုထဲက စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို ေပးထားၿပီး အဲဒီစာပိုဒ္မွာ ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစား(၂)မ်ိဳးနဲ႔ ေမးမွာျဖစ္တယ္။


Question No. I (A) Write the correct word or words to complete each sentence.ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့စာေၾကာင္းကို အဓိပၸာယ္ျပည့္စုံေအာင္ ကြက္လပ္ျဖည့္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။

ဝါက်(၅)ေၾကာင္း ေပးထားၿပီး ေပးထားတဲ့ ကြက္လပ္မွာ စာလုံးတစ္လုံး ဒါမွမဟုတ္ စကားစုတစ္စုနဲ႔ကြက္လပ္ကိုျဖည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတိျပဳရမွာက ေပးထားတဲ့ဝါက်ရဲ့ တည္ေဆာက္ပုံေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလို စကားလုံးေတြကို ေျပာင္းေရးဖို႔ လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ - စာပိုဒ္ထဲမွာ Noun သို႔မဟုတ္Adjective နဲ႔ေရးထားေပမယ့္ ျဖည့္ရမယ့္ ကြက္လပ္မွာ Verb ေျပာင္းၿပီး ျဖည့္ခ်င္ျဖည့္ ရပါမယ္။ စာပိုဒ္ထဲမွာ PassiveVoiceနဲ႔ ေရးထားေပမယ့္ ျဖည့္ရမယ့္ ကြက္လပ္မွာ Active Voice နဲ႔ ျဖည့္ခ်င္ျဖည့္ရပါမယ္။

ဥပမာ - စာပိုဒ္ထဲမွာ Different people have different ideas of beauty or handsomeness. လို႔ ေပးထားေပမယ့္ ေမးခြန္းမွာ Ideas of beauty and handsomeness ---------- from person to person.လို႔ ေပးထားရင္ ဒီကြက္လပ္မွာ ျဖည့္ရမယ့္စကားလုံးက Verb ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Different ဆိုတဲ့ စာပိုဒ္ထဲက စာလုံးကို ဒီအတိုင္း ျပန္ကူးေရးလို႔မရပါဘူး။ Different ကို differ လို႔ ေျပာင္းေပးမွ အေျဖမွန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ Active Voice ကို Passive Voice နဲ႔ ေျပာင္းဖို႔ လို ေကာင္းလိုပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ- စာပိုဒ္ထဲမွာ Helen was almost a wild child. No one could control her. လို႔ေပးထားေပမယ့္ ေမးထားတဲ့စာေၾကာင္းက Helen could not ---------- by anyone, because she was almost a wild child. လုိ႔ေပးထားမယ္ဆုိရင္ ဒီစာေၾကာင္းမွာျဖည့္ရမယ့္ စကားလုံးဟာ Passive Voice ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ control လို႔ ေျဖေပးလို႔မရပါဘူး။ be controlled လို႔ေရးမွ အမွန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Question No. I (B) ကေတာ့ Answer each question in one sentence. ျဖစ္ပါတယ္။

စာပိုဒ္ထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္ေတြကို ေမးတဲ့ေမးခြန္း(၅)ခု ေပးထားၿပီး ဒီေမးခြန္းေတြကို ေပးထားတဲ့ စာပိုဒ္ထဲက အေျဖရွာၿပီး ျပည့္စုံတဲ့ဝါက်တစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေျဖေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္ျပည့္ရရွိဖို႔အတြက္ ေမးခြန္းမွာေမးတဲ့ အခ်က္အလက္ (fact) ေရာ သဒၵါ (grammar) ပါ မွန္မွန္ကန္ကန္နိုင္ေအာင္ မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ထားဖို႔လိုပါတယ္။

ဥပမာ - She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. လုိ႔ေပးထားၿပီး  When Helen became angry and violent, what did she do? လို႔ေမးခဲ့ရင္ ေပးထားတဲ့ စာပိုဒ္ထဲကစာေၾကာင္း  She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. ကို ျပန္ကူးခ်လုိ႔ မရပါဘူး။ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကို ျပန္ေကာက္ၿပီး When Helen became angry and violent, she threw things onto the floor or at other people. လုိ႔ ျပန္ေျဖေပးရပါ့မယ္။

The beach resorts at Pattaya and Phuket offer a wide range of activities from scuba diving and windsurfing to golf. ဒါ့အျပင္ What examples of water sports are given in the passage? လို႔ေမးခဲ့ရင္ The examples of water sports (that are) given in the passage are scuba diving and windsurfing လို႔ ေျဖမွမွန္ပါမယ္။ water sports ကို ေမးတာျဖစ္လို႔ golf ကို ထည့္ေရးရင္ အမွတ္ျပည့္မရနိုင္ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ စာပိုဒ္ထဲက အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ေျဖဆိုရတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြလည္း ေမးနိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ - Some think that men who are tall, dark and muscular are handsome but for some, those who are fair and slightly built are cute ... Girls who are tall usually long to be dainty and small, and vice versa; plump girls with rosy round faces would love to be pale and delicate; slender girls with very white skin hate their pale and colourless look. ဆုိတဲ့ ဖတ္စာအုပ္ထဲက စာပိုဒ္ေပးထားၿပီး What kind of boy or girl would you like to be ? လို႔ေမးခဲ့ရင္ ေပးထားတဲ့ စာပုိဒ္ကို ကိုးကားၿပီး I would like to be a tall, dark and muscular boy.(သို႔မဟုတ္) I would like to be a slender girl. လို႔ပဲ ေျဖလို႔ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Iwould like to be a beautiful girl. လို႔ ေရးလို႔ရပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ယုတၱိရွိတဲ့ အေျဖျဖစ္ဖို႔နဲ႔ သဒၵါမွန္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ စာပိုဒ္မ်ားနဲ႔ေမးခြန္းေတြကို အလြတ္က်က္မွတ္တာထက္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ ထားဖို႔လိုပါတယ္။ စာပိုဒ္ထဲက သက္ဆိုင္တယ္ထင္တဲ့ စာေၾကာင္းေတြကို တိုက္ရိုက္ကူးခ်ေပးလိုက္တာမ်ိဳးလည္း မျပဳလုပ္ၾကဖို႔ သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ ေမးထားတာကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖို႔လိုပါတယ္။


ေမးခြန္းနံပါတ္ (၂) ကေတာ့ Fill in each numbered blank with a word from the list given. There are five extra words. Write down only the number of the blank and the word that fills it. ျဖစ္ပါတယ္။

ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွာပါတဲ့ သင္ခန္းစာ(၁၄) ခု ထဲက စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ေပးထားၿပီး (၈)လုံးေျမာက္ စကားလုံးေတြမွာ ကြက္လပ္ျဖည့္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြက္လပ္ေပါင္း(၂၀)ရွိၿပီး ဒီကြက္လပ္ေတြကို ျဖည့္စြက္ ဖို႔ စကားလုံး(၂၅)လုံးကိုလည္း ေပးထားပါတယ္။

သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ စာလုံး(၅)လုံး ပိုေပးထားတာပါပဲ။ စာပိုဒ္ႀကီး တစ္ပိုဒ္လုံးကို ျပန္ကူးေရးဖို႔မလိုပါဘူး။ ကြက္လပ္ နံပါတ္နဲ႔ အေျဖကိုသာ ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းဟာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြရဲ့ အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္မႈကို ျခဳံငုံစစ္ေဆးတာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမးခြန္းနံပါတ္(၃) ကိုေတာ့ ယခင္ႏွစ္မ်ားနဲ႔မတူဘဲ III(A)နဲ႔ III(B) ဆိုၿပီး (၂)ပိုင္း ခြဲထားပါမယ္။ III (A) ကေတာ့ Choose the appropriate word to complete the sentences. ျဖစ္ပါတယ္။

ဖတ္စာအုပ္ထဲမွ စကားလုံးမ်ားကို ကြက္လပ္ျဖည့္ေမးခြန္းအေနနဲ႔ ဝါက်အသစ္မွာ ထည့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စကားလုံး (၃)လုံး ေပးထားၿပီး မွန္တဲ့စကားလုံးကို ေရြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ -  Space travel is one of the ----------- of modern science and technology. လုိ႔ေပးထားၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာ A. activities B. wonders C. surprises လုိ႔ ေပးထားပါ့မယ္။

အေျဖမွန္က B.wondersလို႔ ေမးခြန္းနံပါတ္နဲ႔အေျဖကို ေရးေပးရပါမယ္။ ေပးထားတဲ့ဝါက်ရဲ့အဓိပၸာယ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ေပးထားတဲ့ စကားလုံးေတြကို ဘယ္လိုသုံးရတယ္ဆိုတာ သိရွိမွ အေျဖမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ Animals can be classified ---------- different types ျဖစ္ၿပီး ေပးထားတဲ့ စကားလုံးေတြက A. into B. in C. ont ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အမွန္က A. int ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးထားတဲ့ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းလုံးကို ျပန္ကူးဖို႔ မလိုပါဘူး။ နံပါတ္တပ္ၿပီး အေျဖကိုေရးရင္ ရပါတယ္။

III (B) ကေတာ့ Write the appropriate words or groups of words to complete the lines of verse. ျဖစ္ၿပီး ကဗ်ာ(၇)ပုဒ္ထဲက ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို ကြက္လပ္ျဖည့္ေမးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းဟာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ့ သင္ယူထားတဲ့ကဗ်ာေတြကို နားလည္မွတ္သားၿပီး ျပန္လည္ေရးသားနိုင္မႈကို စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္။ တိတိ က်က် ျပန္လည္ေဖာ္ျပဖို႔လိုတဲ့ အတြက္ စာလုံး ေပါင္းမွားယြင္းမႈ မရွိေအာင္ သတိထားၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ဥပမာ- A great steel bridge          With towers ------------ လို႔ေမးရင္ stiff and tall လို႔ ေျဖေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမးထားတဲ့စာေၾကာင္းေတြကို ျပန္ကူးဖို႔မလိုပါဘူး။

ေမးခြန္းနံပါတ္(၄)ကေတာ့ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကို ေက်ေက်ညက္ညက္ ေလ့လာထားမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးဖို႔ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးထားပါတယ္။